Besluit college Burgemeester en Wethouders over rotonde Hellouw

Dorpsgenoten,

In de dorpsvisie van 2008 wordt de verkeersonveilige situatie als hét grote knelpunt voor het dorp aangewezen. Voor de uitvoering van de dorpsvisie wordt de Vereniging Dorpsbelangen Hellouw opgericht. Deze gaat dan ook aan de slag met deze verkeersonveilige situatie. Het is zeer een moeizaam proces geweest. Na jaren overleg, besluit de Raad van Neerijnen uiteindelijk eind 2016 een krediet beschikbaar te stellen voor een rotonde bij Hellouw van ongeveer 1 miljoen euro. Samen met de toezegging van de provincie van € 375.000 is er dan genoeg budget beschikbaar om tot aanleg te komen van een rotonde zo lijkt het dan.

Tegen de eerste planschetsen voor een rotonde door de gemeente en provincie begin 2018 zijn bedenkingen bij de inwoners. De vereniging heeft daarop voorstellen voor verbeteringen ingediend.

Dat leidt in 2018 tot een vergelijking van twee locaties en aansluitingsvarianten met de polder/Irenestraat Noord. Qua verkeersveiligheid heeft de gemeente een duidelijke voorkeur voor de locatie aan de Korfgraaf. Beide opties blijken qua kosten ongeveer gelijk, maar een rotonde bij de Oudenhof geeft veel sluipverkeer. Echter, bij de doorrekening van de varianten medio 2019 blijkt dat het beschikbare budget (uit 2016) inmiddels niet meer toereikend is voor de plannen. Opnieuw vindt overleg plaats met de gemeente (inmiddels West Betuwe).

Op 7 april heeft het college van Burgemeester en Wethouders van West Betuwe het besluit genomen dat:
– De rotonde wordt aangelegd aan de westzijde van Hellouw (locatie uit dorpsvisie 2008)
– De oversteek Irenestraat-Irenestraat Noord wordt aangepast zodanig dat alleen langzaam verkeer nog veilig kan oversteken (geen ingang meer voor auto’s)
– De kruising Oudenhof wordt afgesloten (eis van de provincie Gelderland)

Omdat alle varianten in 2018 waaronder ook deze, reeds waren afgewogen en besproken met de inwoners van Hellouw is dit hetzelfde voorstel niet nogmaals besproken met de inwoners.

Omdat sprake is van een tekort in het beschikbare budget om dit plan te realiseren, zal óók goedkeuring van de gemeenteraad noodzakelijk zijn. Waarschijnlijk zal dat 8 juni in een beeldvormende vergadering gebeuren. Later volgt dan een nog het besluit in een raadsvergadering.

Wanneer de raad instemt komt na al die jaren eindelijk zicht op een oplossing voor dit knelpunt. De Vereniging Dorpsbelangen verwacht hiermee dan ook het grootste knelpunt uit de dorpsvisie
opgelost te krijgen. Zeker voor de inwoners van de Irenestraat gaat dit een grote verbetering opleveren qua overlast en risico’s. Ook zal de snelheid op de provinciale weg door de rotonde omlaag gaan en wordt het oversteken van fietsers en voetgangers naar de bushalte veel veiliger. Ook voor de automobilisten die van en naar het dorp gaan zullen veel veiliger de provinciale af en op kunnen gaan.

De vereniging is dan ook blij met dit plan en zal het ook ondersteunen.

Uiteraard zullen er ook inwoners zijn die niet tevreden zijn met deze oplossing. De inwoners van de Irenestraat Noord en de polder zullen verder moeten omrijden wanneer er een koude oversteek komt en de Oudenhof wordt afgesloten voor auto’s. Het aanleggen van een vierde “poot” aan de rotonde als weg naar de polder is een te kostbare aanvulling gebleken voor de gemeente.

De bewoners nabij de beoogde rotonde-locatie zullen ongetwijfeld meer verkeer langs krijgen. Samen met de gemeente zal gekeken moeten worden hoe die overlast zo veel mogelijk beperkt kan worden. Ook hierin wil de vereniging haar ondersteuning verlenen.

Voor de inwoners die aan of nabij de Oudenhof wonen zal de afsluiting van de aansluiting met de provinciale weg vervelend zijn. De provincie eist deze afsluiting alvorens zij wil meewerken aan de realisatie van een rotonde. De vereniging is daar niet blij mee en wil de provincie nogmaals wijzen op de gevolgen van afsluiting voor bewoners van de Oudenhof en de bereikbaarheid van Hellouw. Om dat goed te kunnen doen moeten we het eerst provinciale besluit over de afsluiting afwachten. Tegen dit besluit kunnen we dan onze bezwaren inbrengen waarop de provincie moet reageren. Mochten we niet tevreden zijn over de reactie van de provincie, dan kunnen we in beroep gaan. Uiteraard wil de vereniging met de inwoners de bezwaren indienen zodra we het besluit hebben ontvangen.

Als voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Hellouw ben ik erg blij dat na zoveel jaren intensief overleggen, corresponderen en lobbyen de aanleg van de rotonde nu mogelijk wordt gemaakt door met name de gemeente. Diverse malen is de teleurstelling van inwoners geproefd over het uitblijven van een oplossing voor de gevaarlijke situatie en het gebrek aan bestuurlijke interesse voor Hellouw. Velen hadden de moed reeds opgegeven. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er achter de schermen de laatste jaren goed is samengewerkt met de gemeente Neerijnen en West Betuwe. De betrokken wethouders (dhr. Kool en dhr. Goossens) en de ambtenaren hebben zich serieus ingezet om dit resultaat te bereiken. Ik ben er van overtuigd dat dit plan het hoogst haalbare is voor Hellouw en de gemeente West Betuwe. Ik hoop dan ook op steun vanuit Hellouw en de gemeenteraad bij de finale besluitvorming in de gemeenteraad binnenkort.

Mocht u nog vragen hebben dan kan u contact opnemen met de vereniging via de mail: Stefan.Leonie@gmail.com of telefonisch 06 535 639 79.

Stefan Vreeburg

Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Hellouw