Mogelijk toch geen gemotoriseerd verkeer op de Gastvrije Waaldijk

Stand van zaken Woningbouw Hellouw juni 2022

In 2021 is samen met een groep betrokken inwoners uit het dorp een kernagenda gemaakt. De wensen van de inwoners die in het Bidbook (2018) staan, zijn hierin ook meegenomen. De kernagenda is aangevuld met actuele punten uit de dorpsvisie, de uitvoeringsagenda van het Levend Landschap en punten aangedragen door de dorpsbelangenvereniging.


Voor Wonen is opgenomen: “realiseren van woningen voor jongeren en ouderen”. Een werkgroep van vrijwilligers uit het dorp is aan de slag gegaan met het thema’s wonen.


Op advies van de gemeente is de werkgroep begonnen met een enquête over woningbouwwensen onder de bewoners van Hellouw. De resultaten zijn 20 april gepresenteerd tijdens een avond in de Biskamp.


Ook is daar een toelichting gegeven over wat CPO-bouwen is. Tijdens de avond, maar ook daarna, bleek in Hellouw weinig animo voor CPO bouwen (bewoners gezamenlijk grond aankopen en gezamenlijk ontwikkelen).


Uit een gesprek met de gemeente bleek ook dat de gemeente zelf geen grond heeft bij Hellouw, bouwen in Hellouw heeft daarom bij de gemeente zelf geen prioriteit. Tevens gaf de gemeente aan geen grond aan te kopen voor woningbouw. Wel gaf de gemeente aan positief te staan tegenover woningbouw in Hellouw.


Inmiddels is er een ontwikkelaar geïnteresseerd geraakt in bouw in Hellouw en heeft ook een afspraak over aankoop van grond in Hellouw gemaakt met een grondeigenaar. Momenteel polst deze ontwikkelaar, middels een “principe verzoek” bij de gemeente of de gemeente genegen is het bestemmingsplan op het betreffende perceel te wijzingen naar woonbestemming. Zo ja, zal de ontwikkelaar vervolgstappen gaan nemen, zo nee houden de plannen op. Het is de woongroep niet duidelijk wanneer een besluit hierover te verwachten is. De ontwikkelaar heeft aan de werkgroep aangegeven graag samen met de bewoners van Hellouw de plannen te willen ontwikkelen en zoveel mogelijk wensen van de bewoners van Hellouw mee te nemen (resultaten enquête, kernagenda etc.).


Inmiddels heeft de ontwikkelaar contact gelegd met de omwonenden van het beoogde bouwperceel.


Zodra het werkgroep van de ontwikkelaar iets hoort over reactie op zijn principe-verzoek zal dit gemeld worden op deze website.

Nieuwe bloembakken

Eindelijk is het zover, vanuit de Werkgroep Kernagenda hebben we veel overleg gehad met de gemeente omtrent her groenbeleid in de gemeente en in Hellouw.
Nu is het groen in Hellouw niet helemaal top en goed, hiervoor willen we samen met de gemeente een plan opstellen. maar gelukkig hebben we wel wat nieuws kunnen regelen.

In de Beatrixstraat zijn de oude en lelijke betonnen bloembakken met dode planten vervangen door 4 mooie nieuwe bakken, met fris groen erin. Daarnaast is een 5de bak geplaatst bij het dorpshuis. De gemeente heeft al veel positieve reactie ontvangen herover en wij zijn natuurlijk ook blij met het resultaat.

Hieronder zijn de foto’s, maar in het echt bewonderen is natuurlijk veel leuker.

Informatiebijeenkomst rotonde N830 bij Hellouw

Aankomende dinsdagavond 23 maart houdt de gemeenteraad een informatieve avond (online) om de plannen voor een rotonde toe te lichten en van gedachten te wisselen met de inwoners van Hellouw. Wij roepen iedereen op daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Hoe dat moet staat in de brief die in Hellouw is verspreid door de gemeente.

De gemeenteraad wil nu in een aantal stappen naar een definitieve beslissing toe werken. Nu is er de informatieve avond. Daarna wordt dan een voorstel gemaakt waar op de raad in mei of juni een beslissing gaat nemen. Daarmee komt na heel veel jaren knokken mogelijk een oplossing in zicht voor één van de grootste knelpunten van Hellouw; een veilige verkeersontsluiting naar de provinciale weg.

Vanuit de vereniging Dorpsbelangen Hellouw is hier jarenlang naar toegewerkt. Zo is in de breed gedragen dorpsvisie van 2008 al aangegeven dat er een rotonde moest komen. Tijdens meerdere ledenvergaderingen is daarna telkens opnieuw duidelijk gemaakt dat de rotonde er moest komen. Ook is daarbij de voorkeur uitgesproken voor een rotonde aan de westkant van Hellouw, het liefst met een vierde poot als ontsluiting voor de polder. De afsluiting van de Oudenhof wordt niet geaccepteerd. De hele polder komt daardoor op slot te zitten.

In de afgelopen jaren is ook gesproken over een rotonde bij de Oudenhof. Deze kwam op tafel vanwege het afsluiten van de Oudenhof bij een rotonde aan de (westelijke) Korfgraaf. Voordeel daarvan was dat de polder dan wel bereikbaar zou blijven. De gevolgen daarvan zijn echter niet gunstig voor de verkeersveiligheid en de kosten van aanpassingen. Zo ontstaat er een groot risico van sluipverkeer via de parallelweg aan de westkant van auto’s die richting Herwijnen willen. Dat is gevaarlijk voor de fietsers die daar juist rijden. Ook moeten behoorlijke kostbare aanpassingen gedaan worden aan de Oudenhof en Korfgraaf om al het verkeer dan veilig te laten rijden. Ook blijft dan een koude oversteek nodig voor fietsers bij de Irenestraat. Daardoor valt deze variant af .

Afgelopen jaar, op 8 juni, heeft de gemeenteraad van West Betuwe uitgebreid gesproken over een rotonde bij Hellouw. Daarbij is duidelijk geworden dat het voorstel van een rotonde met de afsluiting van de Oudenhof (eis van de provincie Gelderland) nog niet de oplossing brengt die de bewoners willen. Vanuit de raad is toen het initiatief genomen om opnieuw contact op te nemen met de provincie Gelderland om samen te gaan kijken in Hellouw naar de situatie. Dat is gebeurd in juli vorig jaar. De aanwezige leden van Provinciale Staten hebben naar eigen zeggen een goed beeld gekregen van de situatie en hebben toegezegd hun invloed te willen gebruiken om tot een betere oplossing te komen voor Hellouw.

Aanstaande dinsdag liggen er nu twee varianten op tafel waarover de gemeenteraad met inwoners wil overleggen.
De dorpsbelangenvereniging heeft beide varianten vergeleken met de opdracht vanuit het dorp om tot een rotonde te komen. Variant 1 is het oude voorstel waarover we niet tevreden waren.
Variant 2 waarbij de rotonde aan de westzijde van Hellouw komt en de Oudenhof open blijft komt het meest in de buurt van wat we willen bereiken.
De beste oplossing zou zijn dat er nog een vierde poot/aansluiting op de rotonde zou komen die aansluit op de Paalgraaf. Daarmee zou de polder optimaal en veilig bereikbaar zijn voor zowel vrachtwagens/auto’s als fietsers. Dit vraagt om een behoorlijk grote extra investering.

Een andere acceptabele variant is die waarbij de koude oversteek voor fietsers en voetgangers bij de Irenestraat wordt vervangen door een fiets/voetgangerspad vanuit de Irenestraat Noord naar de nieuwe rotonde (achter de bushalte langs). Deze kan parallel aan de provinciale weg aangelegd worden. De koude oversteek is daardoor helemaal niet meer nodig. Dat is hetzelfde als de uitkomst van de dorpsraadpleging over de rotonde tijdens de drukbezochte vergadering van de vereniging van 8 februari 2017.

Nu de provincie heeft aangegeven zich in te willen zetten voor een betere oplossing voor Hellouw verwachten wij dat de eis van afsluiting van de Oudenhof van tafel kan én dat de provincie financieel meebetaald aan de oplossing.
Deze laatste variant zal dan ook onze insteek zijn tijdens de informatie avond.

Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hellouw:

Stefan Vreeburg
Ewart Wigmans
Gijs van Zandwijk