Dorpendeal voor dorpsplein

Beste Hellouwers,

Afgelopen januari is de “Kernagenda van Hellouw” gepresenteerd en deze agenda hebben wij allemaal in onze brievenbus mogen ontvangen. Een van de onderwerpen van de kernagenda is het dorpsplein Hellouw; het multifunctioneel sociaal plein Hellouw voor alle leeftijden, in de volksmond tegenwoordig het Sociale Plein.

Op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangenvereniging Hellouw van 5 oktober 2022 vond ook de informatieavond Kernagenda Hellouw plaats. Het sociale plein is toegelicht en meerdere verenigingen en bewoners hebben op deze avond (en in de dagen daarna ) aangegeven graag mee te willen denken, ook als er twijfels waren over het plein. Hoe kunnen we dit plein inzetten voor de toekomst van ons dorp? Leefbaarheid in ons dorp? Komt er overlast? Zorg voor elkaar in ons dorp? Aantrekkelijkheid? Is er voldoende aandacht voor thema’s als groen en veilige leefomgeving? Hoe gaan we dit aanpakken? Zijn er financiële middelen? Het enthousiasme is prachtig, want al deze vragen geven de betrokkenheid van onze dorpsbewoners voor de toekomst van ons dorp aan. Velen hopen in Hellouw oud te worden in een leefbare omgeving, met zorg voor elkaar en met oog voor (de toekomst van) van onze jeugd.

Op 2 december 2022 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd met dorpsbewoners afkomstig van verschillende verenigingen (en dorpsbewoners), waarvan wij er in Hellouw gelukkig veel hebben. Er is een uitleg gegeven over de mogelijkheden die wij als dorp hebben om ons dorp vorm te geven, wat de inbreng en samenwerking van de verenigingen en toekomstige initiatieven zouden kunnen zijn en of wij onze “handtekening” kunnen zetten voor een dorpendeal voor Hellouw. De dorpendeal is afkomstig van de provincie Gelderland i.s.m. gemeente West-Betuwe, zij zijn de financiers, maar wij zijn de initiatiefnemers! Kortom: wij zijn als bewoners aan zet en dat kunnen wij! Op de bijeenkomsten zijn mooie innovatieve ideeën naar voren gekomen ( samenwerkingen tussen school, voetbal, OVJ, etc.) en er is veel enthousiasme vanuit de verenigingen en de basisschool om samen te werken aan een sociaal plein waar we nog meer kunnen doen aan leefbaarheid nu en in de toekomst. Ook werd het idee geopperd om vanuit de inwoners een bijdrage te leveren aan de aanleg van het plein, zodat het “ons” plein wordt, financieel wellicht aantrekkelijk is in de aanleg en duurzaam en gezond blijft. Bij deze natuurlijk een oproep aan iedereen om mee te denken, mee te helpen en mee te werken aan de activiteiten die we in de toekomst kunnen organiseren op ons Sociale Plein Hellouw.

Reacties, vragen en mooie initiatieven om in gesprek te gaan over het Sociale Plein? Stuur dan een email naar info@dorpsbelangen-hellouw.nl

Groet namens de initiatiefnemers Sociaal Plein

Beleving van de bijeenkomsten: Wij, Wouterina en Riet, zijn namens Passage aanwezig geweest op de middagpresentatie. Wij vonden het een leuke middag. Al tientallen jaren proberen wij allerlei zaken te organiseren en te ondersteunen in Hellouw. Nu wij een dagje ouder worden zijn wij blij om te zien dat veel (jonge) mensen de schouders eronder willen zetten om een dorpsplein te maken waar leuke activiteiten georganiseerd kunnen worden. Wij zijn trots op de jonge luitjes en blijven zelf natuurlijk ook actief meedenken.

Jacoline Hartman maakt kennis met Hellouw 

Vrijdagmiddag 28 oktober bracht Wethouder West Betuwe Jacoline Hartman een kennismakingsbezoek aan Hellouw.

Na een korte kennismaking in het Dorshuis De Biskampstartte een wandeling langs alle bezienswaardigheden en aandachtspunten van het dorp samen met met een grote groep bewoners. De dorpsbelangenvereniging Hellouw had een mooie route bedacht en het weer was de deelnemers zeer goed gezind! 

Veel tijd en aandacht ging naar de wens van woningbouw van het dorp. Ouderen moeten kunnen doorstromen naar kleinere woningen en jongeren moeten in het eigen dorp kunnen blijven worden zo is de wens. Veel gesprek over de locaties waar de bouw al dan niet zou moeten plaatsvinden. Tevens werd aandacht besteed aan de veilige ontsluiting van het dorp en de lange weg naar het uiteindelijke raadsbesluit tot aanleg van een rotonde.

De gemeente gaat met alle opgehaalde kennis nu aan de slag met een kansenkaart voor Hellouw. Hellouw is daarmee het tweede dorp van West Betuwe die een kansenkaart krijgt, na koploper Deil. De gemeente maakt een opzet voor deze kaart met input door de bewoners, maar ook met de informatie uit het eerdere bidboek West Betuwe en de Kernagenda Hellouw, die eerder door het dorp zijn gemaakt. De gemeente wil met kansenkaarten dorpen zelf de lead geven in ontwikkelingen die het dorp toekomstbestendig maken, vormgegeven door de inwoners zelf.

Mogelijk toch geen gemotoriseerd verkeer op de Gastvrije Waaldijk

Stand van zaken Woningbouw Hellouw juni 2022

In 2021 is samen met een groep betrokken inwoners uit het dorp een kernagenda gemaakt. De wensen van de inwoners die in het Bidbook (2018) staan, zijn hierin ook meegenomen. De kernagenda is aangevuld met actuele punten uit de dorpsvisie, de uitvoeringsagenda van het Levend Landschap en punten aangedragen door de dorpsbelangenvereniging.


Voor Wonen is opgenomen: “realiseren van woningen voor jongeren en ouderen”. Een werkgroep van vrijwilligers uit het dorp is aan de slag gegaan met het thema’s wonen.


Op advies van de gemeente is de werkgroep begonnen met een enquête over woningbouwwensen onder de bewoners van Hellouw. De resultaten zijn 20 april gepresenteerd tijdens een avond in de Biskamp.


Ook is daar een toelichting gegeven over wat CPO-bouwen is. Tijdens de avond, maar ook daarna, bleek in Hellouw weinig animo voor CPO bouwen (bewoners gezamenlijk grond aankopen en gezamenlijk ontwikkelen).


Uit een gesprek met de gemeente bleek ook dat de gemeente zelf geen grond heeft bij Hellouw, bouwen in Hellouw heeft daarom bij de gemeente zelf geen prioriteit. Tevens gaf de gemeente aan geen grond aan te kopen voor woningbouw. Wel gaf de gemeente aan positief te staan tegenover woningbouw in Hellouw.


Inmiddels is er een ontwikkelaar geïnteresseerd geraakt in bouw in Hellouw en heeft ook een afspraak over aankoop van grond in Hellouw gemaakt met een grondeigenaar. Momenteel polst deze ontwikkelaar, middels een “principe verzoek” bij de gemeente of de gemeente genegen is het bestemmingsplan op het betreffende perceel te wijzingen naar woonbestemming. Zo ja, zal de ontwikkelaar vervolgstappen gaan nemen, zo nee houden de plannen op. Het is de woongroep niet duidelijk wanneer een besluit hierover te verwachten is. De ontwikkelaar heeft aan de werkgroep aangegeven graag samen met de bewoners van Hellouw de plannen te willen ontwikkelen en zoveel mogelijk wensen van de bewoners van Hellouw mee te nemen (resultaten enquête, kernagenda etc.).


Inmiddels heeft de ontwikkelaar contact gelegd met de omwonenden van het beoogde bouwperceel.


Zodra het werkgroep van de ontwikkelaar iets hoort over reactie op zijn principe-verzoek zal dit gemeld worden op deze website.

Nieuwe bloembakken

Eindelijk is het zover, vanuit de Werkgroep Kernagenda hebben we veel overleg gehad met de gemeente omtrent her groenbeleid in de gemeente en in Hellouw.
Nu is het groen in Hellouw niet helemaal top en goed, hiervoor willen we samen met de gemeente een plan opstellen. maar gelukkig hebben we wel wat nieuws kunnen regelen.

In de Beatrixstraat zijn de oude en lelijke betonnen bloembakken met dode planten vervangen door 4 mooie nieuwe bakken, met fris groen erin. Daarnaast is een 5de bak geplaatst bij het dorpshuis. De gemeente heeft al veel positieve reactie ontvangen herover en wij zijn natuurlijk ook blij met het resultaat.

Hieronder zijn de foto’s, maar in het echt bewonderen is natuurlijk veel leuker.