Informatiebijeenkomst rotonde N830 bij Hellouw

Aankomende dinsdagavond 23 maart houdt de gemeenteraad een informatieve avond (online) om de plannen voor een rotonde toe te lichten en van gedachten te wisselen met de inwoners van Hellouw. Wij roepen iedereen op daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Hoe dat moet staat in de brief die in Hellouw is verspreid door de gemeente.

De gemeenteraad wil nu in een aantal stappen naar een definitieve beslissing toe werken. Nu is er de informatieve avond. Daarna wordt dan een voorstel gemaakt waar op de raad in mei of juni een beslissing gaat nemen. Daarmee komt na heel veel jaren knokken mogelijk een oplossing in zicht voor één van de grootste knelpunten van Hellouw; een veilige verkeersontsluiting naar de provinciale weg.

Vanuit de vereniging Dorpsbelangen Hellouw is hier jarenlang naar toegewerkt. Zo is in de breed gedragen dorpsvisie van 2008 al aangegeven dat er een rotonde moest komen. Tijdens meerdere ledenvergaderingen is daarna telkens opnieuw duidelijk gemaakt dat de rotonde er moest komen. Ook is daarbij de voorkeur uitgesproken voor een rotonde aan de westkant van Hellouw, het liefst met een vierde poot als ontsluiting voor de polder. De afsluiting van de Oudenhof wordt niet geaccepteerd. De hele polder komt daardoor op slot te zitten.

In de afgelopen jaren is ook gesproken over een rotonde bij de Oudenhof. Deze kwam op tafel vanwege het afsluiten van de Oudenhof bij een rotonde aan de (westelijke) Korfgraaf. Voordeel daarvan was dat de polder dan wel bereikbaar zou blijven. De gevolgen daarvan zijn echter niet gunstig voor de verkeersveiligheid en de kosten van aanpassingen. Zo ontstaat er een groot risico van sluipverkeer via de parallelweg aan de westkant van auto’s die richting Herwijnen willen. Dat is gevaarlijk voor de fietsers die daar juist rijden. Ook moeten behoorlijke kostbare aanpassingen gedaan worden aan de Oudenhof en Korfgraaf om al het verkeer dan veilig te laten rijden. Ook blijft dan een koude oversteek nodig voor fietsers bij de Irenestraat. Daardoor valt deze variant af .

Afgelopen jaar, op 8 juni, heeft de gemeenteraad van West Betuwe uitgebreid gesproken over een rotonde bij Hellouw. Daarbij is duidelijk geworden dat het voorstel van een rotonde met de afsluiting van de Oudenhof (eis van de provincie Gelderland) nog niet de oplossing brengt die de bewoners willen. Vanuit de raad is toen het initiatief genomen om opnieuw contact op te nemen met de provincie Gelderland om samen te gaan kijken in Hellouw naar de situatie. Dat is gebeurd in juli vorig jaar. De aanwezige leden van Provinciale Staten hebben naar eigen zeggen een goed beeld gekregen van de situatie en hebben toegezegd hun invloed te willen gebruiken om tot een betere oplossing te komen voor Hellouw.

Aanstaande dinsdag liggen er nu twee varianten op tafel waarover de gemeenteraad met inwoners wil overleggen.
De dorpsbelangenvereniging heeft beide varianten vergeleken met de opdracht vanuit het dorp om tot een rotonde te komen. Variant 1 is het oude voorstel waarover we niet tevreden waren.
Variant 2 waarbij de rotonde aan de westzijde van Hellouw komt en de Oudenhof open blijft komt het meest in de buurt van wat we willen bereiken.
De beste oplossing zou zijn dat er nog een vierde poot/aansluiting op de rotonde zou komen die aansluit op de Paalgraaf. Daarmee zou de polder optimaal en veilig bereikbaar zijn voor zowel vrachtwagens/auto’s als fietsers. Dit vraagt om een behoorlijk grote extra investering.

Een andere acceptabele variant is die waarbij de koude oversteek voor fietsers en voetgangers bij de Irenestraat wordt vervangen door een fiets/voetgangerspad vanuit de Irenestraat Noord naar de nieuwe rotonde (achter de bushalte langs). Deze kan parallel aan de provinciale weg aangelegd worden. De koude oversteek is daardoor helemaal niet meer nodig. Dat is hetzelfde als de uitkomst van de dorpsraadpleging over de rotonde tijdens de drukbezochte vergadering van de vereniging van 8 februari 2017.

Nu de provincie heeft aangegeven zich in te willen zetten voor een betere oplossing voor Hellouw verwachten wij dat de eis van afsluiting van de Oudenhof van tafel kan én dat de provincie financieel meebetaald aan de oplossing.
Deze laatste variant zal dan ook onze insteek zijn tijdens de informatie avond.

Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hellouw:

Stefan Vreeburg
Ewart Wigmans
Gijs van Zandwijk

Besluit college Burgemeester en Wethouders over rotonde Hellouw

Dorpsgenoten,

In de dorpsvisie van 2008 wordt de verkeersonveilige situatie als hét grote knelpunt voor het dorp aangewezen. Voor de uitvoering van de dorpsvisie wordt de Vereniging Dorpsbelangen Hellouw opgericht. Deze gaat dan ook aan de slag met deze verkeersonveilige situatie. Het is zeer een moeizaam proces geweest. Na jaren overleg, besluit de Raad van Neerijnen uiteindelijk eind 2016 een krediet beschikbaar te stellen voor een rotonde bij Hellouw van ongeveer 1 miljoen euro. Samen met de toezegging van de provincie van € 375.000 is er dan genoeg budget beschikbaar om tot aanleg te komen van een rotonde zo lijkt het dan.

Tegen de eerste planschetsen voor een rotonde door de gemeente en provincie begin 2018 zijn bedenkingen bij de inwoners. De vereniging heeft daarop voorstellen voor verbeteringen ingediend.

Dat leidt in 2018 tot een vergelijking van twee locaties en aansluitingsvarianten met de polder/Irenestraat Noord. Qua verkeersveiligheid heeft de gemeente een duidelijke voorkeur voor de locatie aan de Korfgraaf. Beide opties blijken qua kosten ongeveer gelijk, maar een rotonde bij de Oudenhof geeft veel sluipverkeer. Echter, bij de doorrekening van de varianten medio 2019 blijkt dat het beschikbare budget (uit 2016) inmiddels niet meer toereikend is voor de plannen. Opnieuw vindt overleg plaats met de gemeente (inmiddels West Betuwe).

Op 7 april heeft het college van Burgemeester en Wethouders van West Betuwe het besluit genomen dat:
– De rotonde wordt aangelegd aan de westzijde van Hellouw (locatie uit dorpsvisie 2008)
– De oversteek Irenestraat-Irenestraat Noord wordt aangepast zodanig dat alleen langzaam verkeer nog veilig kan oversteken (geen ingang meer voor auto’s)
– De kruising Oudenhof wordt afgesloten (eis van de provincie Gelderland)

Omdat alle varianten in 2018 waaronder ook deze, reeds waren afgewogen en besproken met de inwoners van Hellouw is dit hetzelfde voorstel niet nogmaals besproken met de inwoners.

Omdat sprake is van een tekort in het beschikbare budget om dit plan te realiseren, zal óók goedkeuring van de gemeenteraad noodzakelijk zijn. Waarschijnlijk zal dat 8 juni in een beeldvormende vergadering gebeuren. Later volgt dan een nog het besluit in een raadsvergadering.

Wanneer de raad instemt komt na al die jaren eindelijk zicht op een oplossing voor dit knelpunt. De Vereniging Dorpsbelangen verwacht hiermee dan ook het grootste knelpunt uit de dorpsvisie
opgelost te krijgen. Zeker voor de inwoners van de Irenestraat gaat dit een grote verbetering opleveren qua overlast en risico’s. Ook zal de snelheid op de provinciale weg door de rotonde omlaag gaan en wordt het oversteken van fietsers en voetgangers naar de bushalte veel veiliger. Ook voor de automobilisten die van en naar het dorp gaan zullen veel veiliger de provinciale af en op kunnen gaan.

De vereniging is dan ook blij met dit plan en zal het ook ondersteunen.

Uiteraard zullen er ook inwoners zijn die niet tevreden zijn met deze oplossing. De inwoners van de Irenestraat Noord en de polder zullen verder moeten omrijden wanneer er een koude oversteek komt en de Oudenhof wordt afgesloten voor auto’s. Het aanleggen van een vierde “poot” aan de rotonde als weg naar de polder is een te kostbare aanvulling gebleken voor de gemeente.

De bewoners nabij de beoogde rotonde-locatie zullen ongetwijfeld meer verkeer langs krijgen. Samen met de gemeente zal gekeken moeten worden hoe die overlast zo veel mogelijk beperkt kan worden. Ook hierin wil de vereniging haar ondersteuning verlenen.

Voor de inwoners die aan of nabij de Oudenhof wonen zal de afsluiting van de aansluiting met de provinciale weg vervelend zijn. De provincie eist deze afsluiting alvorens zij wil meewerken aan de realisatie van een rotonde. De vereniging is daar niet blij mee en wil de provincie nogmaals wijzen op de gevolgen van afsluiting voor bewoners van de Oudenhof en de bereikbaarheid van Hellouw. Om dat goed te kunnen doen moeten we het eerst provinciale besluit over de afsluiting afwachten. Tegen dit besluit kunnen we dan onze bezwaren inbrengen waarop de provincie moet reageren. Mochten we niet tevreden zijn over de reactie van de provincie, dan kunnen we in beroep gaan. Uiteraard wil de vereniging met de inwoners de bezwaren indienen zodra we het besluit hebben ontvangen.

Als voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Hellouw ben ik erg blij dat na zoveel jaren intensief overleggen, corresponderen en lobbyen de aanleg van de rotonde nu mogelijk wordt gemaakt door met name de gemeente. Diverse malen is de teleurstelling van inwoners geproefd over het uitblijven van een oplossing voor de gevaarlijke situatie en het gebrek aan bestuurlijke interesse voor Hellouw. Velen hadden de moed reeds opgegeven. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er achter de schermen de laatste jaren goed is samengewerkt met de gemeente Neerijnen en West Betuwe. De betrokken wethouders (dhr. Kool en dhr. Goossens) en de ambtenaren hebben zich serieus ingezet om dit resultaat te bereiken. Ik ben er van overtuigd dat dit plan het hoogst haalbare is voor Hellouw en de gemeente West Betuwe. Ik hoop dan ook op steun vanuit Hellouw en de gemeenteraad bij de finale besluitvorming in de gemeenteraad binnenkort.

Mocht u nog vragen hebben dan kan u contact opnemen met de vereniging via de mail: Stefan.Leonie@gmail.com of telefonisch 06 535 639 79.

Stefan Vreeburg

Voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Hellouw

Rivierenlanders wachten met smart op rotondes op onveilige verkeerskruispunten

TIEL – Het kabinet wil de komende tien jaar een half miljard euro extra steken in de aanpak van gevaarlijke wegsituaties. Het is waar veel Rivierenlanders met smart op wachten. Ze hopen vooral op meer rotondes. Veilig Verkeer Nederland vindt dat een goede keuze. ,,Mits duidelijk is wie er voorrang heeft‘’, zegt woordvoerder Rob Stomphorst.