Stand van zaken Woningbouw Hellouw juni 2022

In 2021 is samen met een groep betrokken inwoners uit het dorp een kernagenda gemaakt. De wensen van de inwoners die in het Bidbook (2018) staan, zijn hierin ook meegenomen. De kernagenda is aangevuld met actuele punten uit de dorpsvisie, de uitvoeringsagenda van het Levend Landschap en punten aangedragen door de dorpsbelangenvereniging.


Voor Wonen is opgenomen: “realiseren van woningen voor jongeren en ouderen”. Een werkgroep van vrijwilligers uit het dorp is aan de slag gegaan met het thema’s wonen.


Op advies van de gemeente is de werkgroep begonnen met een enquête over woningbouwwensen onder de bewoners van Hellouw. De resultaten zijn 20 april gepresenteerd tijdens een avond in de Biskamp.


Ook is daar een toelichting gegeven over wat CPO-bouwen is. Tijdens de avond, maar ook daarna, bleek in Hellouw weinig animo voor CPO bouwen (bewoners gezamenlijk grond aankopen en gezamenlijk ontwikkelen).


Uit een gesprek met de gemeente bleek ook dat de gemeente zelf geen grond heeft bij Hellouw, bouwen in Hellouw heeft daarom bij de gemeente zelf geen prioriteit. Tevens gaf de gemeente aan geen grond aan te kopen voor woningbouw. Wel gaf de gemeente aan positief te staan tegenover woningbouw in Hellouw.


Inmiddels is er een ontwikkelaar geïnteresseerd geraakt in bouw in Hellouw en heeft ook een afspraak over aankoop van grond in Hellouw gemaakt met een grondeigenaar. Momenteel polst deze ontwikkelaar, middels een “principe verzoek” bij de gemeente of de gemeente genegen is het bestemmingsplan op het betreffende perceel te wijzingen naar woonbestemming. Zo ja, zal de ontwikkelaar vervolgstappen gaan nemen, zo nee houden de plannen op. Het is de woongroep niet duidelijk wanneer een besluit hierover te verwachten is. De ontwikkelaar heeft aan de werkgroep aangegeven graag samen met de bewoners van Hellouw de plannen te willen ontwikkelen en zoveel mogelijk wensen van de bewoners van Hellouw mee te nemen (resultaten enquête, kernagenda etc.).


Inmiddels heeft de ontwikkelaar contact gelegd met de omwonenden van het beoogde bouwperceel.


Zodra het werkgroep van de ontwikkelaar iets hoort over reactie op zijn principe-verzoek zal dit gemeld worden op deze website.