Jacoline Hartman maakt kennis met Hellouw 

Vrijdagmiddag 28 oktober bracht Wethouder West Betuwe Jacoline Hartman een kennismakingsbezoek aan Hellouw.

Na een korte kennismaking in het Dorshuis De Biskampstartte een wandeling langs alle bezienswaardigheden en aandachtspunten van het dorp samen met met een grote groep bewoners. De dorpsbelangenvereniging Hellouw had een mooie route bedacht en het weer was de deelnemers zeer goed gezind! 

Veel tijd en aandacht ging naar de wens van woningbouw van het dorp. Ouderen moeten kunnen doorstromen naar kleinere woningen en jongeren moeten in het eigen dorp kunnen blijven worden zo is de wens. Veel gesprek over de locaties waar de bouw al dan niet zou moeten plaatsvinden. Tevens werd aandacht besteed aan de veilige ontsluiting van het dorp en de lange weg naar het uiteindelijke raadsbesluit tot aanleg van een rotonde.

De gemeente gaat met alle opgehaalde kennis nu aan de slag met een kansenkaart voor Hellouw. Hellouw is daarmee het tweede dorp van West Betuwe die een kansenkaart krijgt, na koploper Deil. De gemeente maakt een opzet voor deze kaart met input door de bewoners, maar ook met de informatie uit het eerdere bidboek West Betuwe en de Kernagenda Hellouw, die eerder door het dorp zijn gemaakt. De gemeente wil met kansenkaarten dorpen zelf de lead geven in ontwikkelingen die het dorp toekomstbestendig maken, vormgegeven door de inwoners zelf.

Mogelijk toch geen gemotoriseerd verkeer op de Gastvrije Waaldijk

Stand van zaken Woningbouw Hellouw juni 2022

In 2021 is samen met een groep betrokken inwoners uit het dorp een kernagenda gemaakt. De wensen van de inwoners die in het Bidbook (2018) staan, zijn hierin ook meegenomen. De kernagenda is aangevuld met actuele punten uit de dorpsvisie, de uitvoeringsagenda van het Levend Landschap en punten aangedragen door de dorpsbelangenvereniging.


Voor Wonen is opgenomen: “realiseren van woningen voor jongeren en ouderen”. Een werkgroep van vrijwilligers uit het dorp is aan de slag gegaan met het thema’s wonen.


Op advies van de gemeente is de werkgroep begonnen met een enquête over woningbouwwensen onder de bewoners van Hellouw. De resultaten zijn 20 april gepresenteerd tijdens een avond in de Biskamp.


Ook is daar een toelichting gegeven over wat CPO-bouwen is. Tijdens de avond, maar ook daarna, bleek in Hellouw weinig animo voor CPO bouwen (bewoners gezamenlijk grond aankopen en gezamenlijk ontwikkelen).


Uit een gesprek met de gemeente bleek ook dat de gemeente zelf geen grond heeft bij Hellouw, bouwen in Hellouw heeft daarom bij de gemeente zelf geen prioriteit. Tevens gaf de gemeente aan geen grond aan te kopen voor woningbouw. Wel gaf de gemeente aan positief te staan tegenover woningbouw in Hellouw.


Inmiddels is er een ontwikkelaar geïnteresseerd geraakt in bouw in Hellouw en heeft ook een afspraak over aankoop van grond in Hellouw gemaakt met een grondeigenaar. Momenteel polst deze ontwikkelaar, middels een “principe verzoek” bij de gemeente of de gemeente genegen is het bestemmingsplan op het betreffende perceel te wijzingen naar woonbestemming. Zo ja, zal de ontwikkelaar vervolgstappen gaan nemen, zo nee houden de plannen op. Het is de woongroep niet duidelijk wanneer een besluit hierover te verwachten is. De ontwikkelaar heeft aan de werkgroep aangegeven graag samen met de bewoners van Hellouw de plannen te willen ontwikkelen en zoveel mogelijk wensen van de bewoners van Hellouw mee te nemen (resultaten enquête, kernagenda etc.).


Inmiddels heeft de ontwikkelaar contact gelegd met de omwonenden van het beoogde bouwperceel.


Zodra het werkgroep van de ontwikkelaar iets hoort over reactie op zijn principe-verzoek zal dit gemeld worden op deze website.

Nieuwe bloembakken

Eindelijk is het zover, vanuit de Werkgroep Kernagenda hebben we veel overleg gehad met de gemeente omtrent her groenbeleid in de gemeente en in Hellouw.
Nu is het groen in Hellouw niet helemaal top en goed, hiervoor willen we samen met de gemeente een plan opstellen. maar gelukkig hebben we wel wat nieuws kunnen regelen.

In de Beatrixstraat zijn de oude en lelijke betonnen bloembakken met dode planten vervangen door 4 mooie nieuwe bakken, met fris groen erin. Daarnaast is een 5de bak geplaatst bij het dorpshuis. De gemeente heeft al veel positieve reactie ontvangen herover en wij zijn natuurlijk ook blij met het resultaat.

Hieronder zijn de foto’s, maar in het echt bewonderen is natuurlijk veel leuker.

Uitdeel dag Dorpen in het groen

Eindelijk was het dan zover, na alle “erf bezoeken” en “coronaperikelen” zijn alle plannen rond gekomen. Op 20 november 2021werdt de uitdeel dag voor project Dorpen in het groen georganiseerd. Alle deelnemers hebben op deze dag hun bestelde bomen en struiken kunnen afhalen. De eerste boom werd door wethouder Rutger van Stappershoef samen met Nellie Donker geplant.

Opzetten landschapsprojecten door en voor inwoners Hellouw

Aanplant groen bij dorpsranden en langs polderwegen, creëren bloemrijke randen en perkjes voor bijen, aanleg dorpsgaard, herstel polderhuisje en realisatie Klompenpad. Dit zijn ideeën die de Dorpsbelangen-vereniging Hellouw heeft om het eigen karakter en de beleefbaarheid van het dorp te vergroten. De vereniging wil graag met inwoners van gedachten wisselen over welke landschapsprojecten. Heeft u ook ideeën? Denk ook mee! 

De Dorpsbelangenvereniging wil de natuur en het  landschap in en rond Hellouw beschermen en behouden. Daarbij rekening houdend met   ecologische, esthetische en cultuurhistorische waarden. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland start de vereniging de actie Levend Landschap. Deze actie is gericht op het opzetten van landschapsprojecten door en voor bewoners.. Gedacht wordt om de huidige dorpsrand aantrekkelijker te maken door meer streekeigen groen aan te planten. sloten. Maar ook om de toegankelijkheid en de beleving van de polder en uiterwaarden te vergroten. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente West Betuwe en de Provincie Gelderland. 

Ideeën verzamelen
De Dorpsbelangenvereniging is benieuwd naar de ideeën en wensen van inwoners over het landschap rond Hellouw, bijvoorbeeld wat inwoners het meeste waarderen. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen? Of wat zouden de inwoners graag anders zien? De Dorpsbelangenvereniging hoort dit graag! Inwoners kunnen hun ideeën tot 1 september doorgeven via info@dorpsbelangen-hellouw.nl. De ingekomen ideeën worden geplaatst op de website http://www.dorpsbelangen-hellouw.nl/. Op deze website is ook meer informatie te vinden over de actie. In september volgt er een informatieavond voor belangstellenden.